គោលគំនិតស្នូល

ស្មារតីសហគ្រាស គោលការណ៍សហគ្រាស
●ឧត្តមភាព ●ឥណទានដំបូង
●ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ●សេវាកម្មកំពូល
●ការបង្កើត Lead ដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យា
●ការច្នៃប្រឌិត ●សន្យាគុណភាព
ការគ្រប់គ្រង កិច្ចការសហគ្រាស
●កម្លាំងពលកម្មជាដើមទុនមូលដ្ឋាន ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីអ្វីដែលល្អបំផុត
●រកស៊ីអោយរីកចម្រើនដោយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ●បង្កើតផលិតផលថ្នាក់ថ្មី
management ការគ្រប់គ្រងស្តង់ដារល្អឥតខ្ចោះ ●ឈ្នះជោគជ័យក្នុងដៃជាមួយអតិថិជន